Hakkımızda

 Açık veri portalı, T.C. Tuzla Belediyesi tarafından uluslararası standartlara göre üretilen açık veri setlerinin yayınlandığı ücretsiz açık veri platformudur.

 Portal ile 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Strateji ve Eylem Planı kapsamında hedeflenen veri ve uzmanlığa dayalı olarak çözümler üreten, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler oluşturulabilmesi için özel amaç olan yenilikçi açık veri arayüzü yayına alınmıştır. Böylece belediye bünyesinde verilerin etkin bir şekilde kullanılması ve açık veri haline getirilerek her kesimin erişimine açılması sağlanacaktır.

 T.C Tuzla Belediyesi “Açık Veri Stratejisi” için tıklayın

AMAÇLAR

 T.C. Tuzla Belediyesi Açık Veri Portalı’nın üç amacı vardır;

  1. Bilgi çağının hammaddesi olan veriyi vatandaşların ortak aklının katılımına açarak, toplumsal faydaya ve katma değere dönüştürmek öncelikli amaçtır. Akademik araştırma yapan eğitimcilerden girişimcilere, özel sektörden sivil toplum örgütlerine kadar her alandan insanın veriye ulaşmasını sağlamak proje hedefleri için yol gösterici olacaktır.
  2. T.C. Tuzla Belediyesi’nin akıllı şehirler ile ilgili hizmet ve uygulamalarının zemini oluşturan kentsel bilgi veritabanının oluşturulmasının yanında sürekli güncel tutulmasını sağlayarak, hizmetlerin hem iyileştirilmesi hem de geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
  3. Ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğuna katkı vermek ve kamu kurumlarına edinilen tecrübe ile destek olunması da proje amaçlarından biridir.

HEDEFLER

 T.C. Tuzla Belediyesi Açık Veri Portalı’nın beş hedefi vardır;

  1. Yerel yönetimler politika ve hizmetlerine yönelik hem iyileştirme ve geliştirme hem de performans ve denetim ölçümlerinin yapılmasının yanında T.C. Tuzla Belediyesi hizmetleri için geri bildirim mekanizmalarının güçlenmesine yardımcı olmak,
  2. Açık verinin hesap verilebilirlik ve şeffaflık sağlaması nedeniyle güven odaklı yönetim anlayışını güçlendirerek, yalan haber, dezenformasyon ve sahte bilginin önüne geçmek,
  3. T.C. Tuzla Belediyesi’nin veri merkezli yönetim anlayışının güçlenmesi ile maliyetlerden tasarruf etmek, farklı verileri anlama ve ekonomik riskleri toplu bir şekilde görme imkânı ile stratejik kararları doğru vermek,
  4. T.C. Tuzla Belediyesi özelinde hem girişimcilik hem de akademi dünyasının ihtiyacı olan teknik altyapı ve hammadde çalışmaları için veri kaynaklarını çoğaltmak ve şehre hem ekonomik hem de bilimsel katkısı olabilecek çalışmaları desteklemek,
  5. Hâlihazırda kullanılmış olan veya kullanılan verilerin açık veri haline getirilmesi ile farklı paydaşlar tarafından yenilikçi çözümlerin üretilmesinin önünü açmak ve açık inovasyon kültürünü beslemek ana hedeflerimizdir.

MOTİVASYON VE HEDEF GRUPLAR

 Portal ile T.C. Tuzla Belediyesi’nin dijitalleşme yetkinliklerinin güçlendirilmesi hem İstanbul’un hem de Türkiye’nin akıllı şehir ve bilgi teknolojileri kapasitesini arttıracak; kamu, özel sektör, akademi, vatandaş ve STK iş birliğinin sağlanması ile de kent paydaşlarının yerel yönetim süreçlerine katılımının sağlanması mümkün olacaktır. Proje motivasyonunu oluşturan paydaş katılımındaki hedef gruplarımız aşağıdaki gibidir;

Özel Sektör

 Tuzla ilçesi odağında trafik yönetiminden çevreye, atık yönetiminden uzaktan erişim teknolojilerine kadar farkı alanlarda akıllı şehirler için yazılım ve uygulama geliştiren özel sektör ve çalışanları hedef gruplarından biridir. Ayrıca üniversitelerin Ar-Ge merkezleri ve teknokentlerde katma değeri yüksek ürün ve hizmet üreten, ancak bu alanlarda veri ihtiyacı olan özel sektör kuruluşları projemizin en önemli paydaşları arasındadır.

Akademi

 Akademik çalışmalar ve bilimsel araştırmalarda bulunacak olan Türkiye'deki üniversitelerin öğrenci ve akademisyenleri, projenin çıktılarından yararlanarak ulusal ve uluslararası yayın yapılması konusunda teşvik edilmek üzere hedef grup olarak seçilmiştir. Akademik ve bilimsel çalışmalar için açık veri ihtiyacının proje sayesinde giderilme potansiyeli, önemli motivasyonlardan birini oluşturmaktadır.

Vatandaş

 Projemiz ile yerel halkın her türlü kentsel ihtiyacını karşılamada yenilikçi çözümler getirecek ve hizmetlerin hız ve kalitesinin artmasını sağlayacaktır. Kentsel bilgiler veritabanında yerel halkın ihtiyacı olan sosyal ve teknik alt yapı verilerine anlık olarak erişilebilecek ve belediye bünyesindeki diğer hizmetlerin kontrolleri platformdan yapılabilecektir. Proje hedef gruplarından biri olan vatandaşların açık verileri günlük hayatta kullanılması teşvik edilerek taleplerinin anlık olarak belediyeye iletilmesi sağlanacaktır.

Sivil Toplum Kuruluşları

 Proje kapsamındaki açık hale getirilecek veriler toplumun her kesiminin erişimine açık olacağı için farklı alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları hem çalışmalarına katma değer katabilecek hem de amaçlarına yönelik yenilikçi projeler geliştirme fırsatına sahip olacaklardır. Projenin en önemli paydaşlarından biri olan sivil toplum kuruluşları; sağlıktan sosyal yardımlara, çevre problemlerinden hayvan haklarına kadar ülkemizin farklı problemlerine veri odaklı çözümler getirebilme imkanı bulabileceklerdir.

Yerel Yönetim ve Kamu Kurumları

 Hem T.C. Tuzla Belediyesi bünyesinde hizmet veren belediye birimleri hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu gibi kamu kurumları proje kapsamındaki açık veriler ile veri odaklı yönetişim, hizmet kalitesinin arttırılması, veri toplama maliyetlerinin azaltılması gibi konularda ortak çalışma imkanı bulabilecektir. Ayrıca proje ile oluşacak deneyimden yerel yönetim ve kamu kurumlarının istifade etmesini sağlamak motivasyonumuzu güçlendiren bir diğer unsurdur.